ปฎิทินกิจกรรมโรงเรียน   >>ขยาย
..ประวัติโรงเรียนจิตรลดา..
แผนภูมิการบริหารงานของโรงเรียน
 
image
แผนภูมิการบริหารงานของโรงเรียนจิตรลดา
image สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
องค์บริหาร
image พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
เลขาธิการสำนักพระราชวัง ผู้รับใบอนุญาต
ผศ.ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์
ผู้จัดการและผู้อำนวยการ
นายไพรัช รัตนไชย
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
นางวรรณวิภา สุขกนิษฐ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการระดับอนุบาล
นางสมสมร หนูมา
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา
นางสาวจรินทร์ทิพย์ วรกิจสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา
นางดวงใจ วรรณสังข์
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนระดับอนุบาล
นางชฎามาศ นพสุวรรณ
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนประถมศึกษา
นางปานใจ ดวงวิจิตรกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนมัธยมศึกษา
ม.ล.นลินทิพย์ เทวกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา
นางสาวกนกพร จรินทร์รัตนากร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา
นางนิติยา ปัญญาเสวนมิตร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนระดับประถมศึกษา
นางจิราภรณ์ ลิ้มตระกูล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
นายธีรพล สาตราภัย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานบริหารจัดการทั่วไประดับอนุบาล
นางสาวพรทิพย์ บุญเชิด
ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานบริหารจัดการทั่วไประดับประถมศึกษา
นางน้ำทิพย์ ลิ้มรัตนศิลป์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานบริหารจัดการทั่วไประดับมัธยมศึกษา
นางสาวดวงใจ อรุณทัต
ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานโสตทัศนูปกรณ์ โภชนาการ และร้านค้า
นางอาภรณ์ ตันสงวน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายคลังและพัสดุ
นางรุ่งนภา ธัญญสิทธิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน งานจิตวิทยา แนะแนว และ สศน.
นางคณัสนันท์ ผ่องพันธุ์งาม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานบุคคล