Skip รายวิชาที่มีอยู่

รายวิชาที่มีอยู่

การรู้จักการวางแผน วิเคราะห์ ขั้นตอนการทำงานตามกระบวนการทำงานจะทำให้การทำงานสำเร็จอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ศึกษาลักษณะงานของอาชีพตามความสนใจและความถนัด มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ  และเห็นความสำคัญของอาชีพในการสร้างรายได้ในการเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว

This course provides preparation in academic and general purpose reading in order to achieve reading fluency at the upper-intermediate level. Emphasis is placed on expanding academic and cultural vocabulary and developing effective reading strategies to improve comprehension and speed. Upon completion, students should be able to read and comprehend narrative and expository texts at the upper intermediate instructional level. Course Hours per Week: 2hrs / week. 

Botanical Biology

     Plant tissue

     Plant growth and development 

     Plant physiology

     Plant reproduction

     Plant response

     

เนื้อหาวิชา

1. การสื่อสารข้อมูลระบบเครือข่ายเบื้องต้น

2. เครือข่ายคอมพิวเตอร์

3. อินเตอร์เน็ต

4. การใช้งานโปรแกรม MS Word

5. การใช้งานโปรแกรม MS PowerPoint

สามารถเรียนรู้ครบทั้ง5มาตรฐานตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นม.3หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

เน้ือหาวิชา

1. การสืบพันธุ์ของพืชแบบอาศัยเพศ

2.  การเจริญเติบโตของพืชดอก

3.  การเจริญเติบโตของพืชดอก (ต่อ 1)

4.  การเจริญเติบโตของพืชดอก (ต่อ 2)

5.  การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ

ศึกษาวิวัฒนาการของแบบจำลองอะตอมของธาตุ อนุภาคมูลฐานของอะตอม เลขอะตอม เลขมวลและไอโซโทป สัญลักษณ์นิวเคลียร์ การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอมของธาตุบางชนิด การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ แนวโน้มสมบัติบางประการของธาตุตามตารางธาตุ ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับชนิดของพันธะเคมีจากการนำไฟฟ้าของสารบางชนิด ศึกษาการเกิดพันธะและสมบัติบางประการของสารโคเวเลนต์สารประกอบไอออนิก และโลหะ ศึกษาและทดลองการเกิดปฏิกิริยาเคมี ศึกษาความสัมพันธ์ของพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
            
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติและความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของธาตุและ สารประกอบ พันธะเคมี  โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ สามารถนำความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์ เชื่อมโยง อธิบายปรากฏการณ์ หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน สามารถจัดกระทำและวิเคราะห์ข้อมูล สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ แก้ปัญหา มีจิตวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม
 

การบูรณาการความคิดรวบยอดที่เน้นให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ และการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ การแก้ปัญหโดยใช้การเขียนผังงาน  และการใช้โปรแกรมสำนักงานในการทำงาน

ถึงนักเรียนม.3 ที่น่ารัก..

เพจนี้จะรวบรวม

1. ประมวลรายวิชา กำหนดเนื้อหาที่นักเรียนจะเรียนในแต่ละคาบเรียน

2. ไฟล์ที่สอนเนื้อหาในห้องเรียน

3. ทำแบบฝึกหัด

4. ส่งงานที่ครูมอบหมาย

ขอให้นักเรียนติดตามเพจ เพื่อให้กิจกรรมการเรียนการสอนของเราไปเป็นอย่างมีประสิทธิภาพนะคะ

การเรียนรู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจะสูงขึ้นได้ ด้วยความใส่ใจของทั้งนักเรียนและครูค่ะ

ขอให้กิจกรรมการเรียนของเราเป็นไปอย่างสนุกและมีความรู้ไปพร้อมๆกันนะคะ

ขอขอบใจนักเรียนมาล่วงหน้า

สำหรับความใส่ใจและร่วมมือของเราค่ะ  ^^

-ครูบิวตี้

ศึกษาองค์ประกอบและโครงสร้างของเซลล์ เคมีพื้นฐานของร่างกายสิ่งมีชีวิต การรักษาสมดุลของสิ่งมีชีวิต การทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย เช่น ระบบการแลกเปลี่ยนแก๊ส ระบบขับถ่าย ระบบย่อยอาหาร และระบบหมุนเวียนเลือด 

พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ดังสาระต่อไปนี้

            อัตราส่วนและร้อยละ อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ

            การวัด หน่วยความยาว พื้นที่ การแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวันโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ การคาดคะเน

            แผนภูมิรูปวงกลม การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม

            การแปลงทางเรขาคณิต การเลื่อนขนาน การสะท้อน การหมุน

            ความเท่ากันทุกประการ ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์กันแบบ ด้าน-มุม-ด้าน มุม-ด้าน-มุม ด้าน-ด้าน-ด้าน

            โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน

            การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัด

วิชานี้เรียนเกี่ยวกับเนื้อหาฟิสิกส์ ม.ต้น ประกอบด้วย

1. การเคลื่อนที่ต่างๆ

2. แรงต่างๆ

3. พลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน

3. ไฟฟ้า

4. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

kjlkjlkjkljlkjkljkljljkljljlk kjlkjkljkljklj  jkjlkjkljkljkljk  kjkljkljkljkljkljkj  kjlkjlkjlkj  kjlkjkljklj  kjlkjlkjlkjkljlkjlkj

ศึกษาแนวคิดและองค์ประกอบพื้นฐานของภาษาเชิงวัตถุ การนำข้อมูลเข้าและส่งออกแบบมาตรฐาน การใช้โครงสร้างควบคุมแบบมีทางเลือกและแบบวนซ้ำ สายอักขระ ตัวแปรชุด โครงสร้างโปรแกรมในภาษาเชิงวัตถุ ความหมายของวัตถุและกลุ่มของวัตถุ คุณลักษณะและพฤติกรรมของวัตถุ กลุ่มของวัตถุพื้นฐาน หลักการห่อหุ้ม การสืบทอด การพ้องรูป