ปฎิทินกิจกรรมโรงเรียน   >>ขยาย
..ประวัติโรงเรียนจิตรลดา..
ปรัชญาของโรงเรียน
 

รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม


สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียนจิตรลดาคือ สีเหลือง และ สีฟ้า