ปฎิทินกิจกรรมโรงเรียน   >>ขยาย
..ประวัติโรงเรียนจิตรลดา..
แผนพัฒนาโรงเรียน
 

แผนพัฒนาโรงเรียน โรงเรียนจิตรลดา จัดตั้งขึ้นโดยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้พระราชทานพระบรมราโชบายให้โรงเรียนได้ดำเนินงานมาโดยตลอด ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเป็นองค์บริหาร โรงเรียนจึงได้รับสนองพระราโชบายในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมีท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา เป็นผู้รับสนองพระราโชบายมาบริหารและดำเนินการ

image
image

โรงเรียนได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ภารกิจ (Mission) และจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนดังนี้


1. วิสัยทัศน์ (Vision)
เทิดธำรงรักษ์ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พร้อมยืนหยัด ทันโลก ทุกสมัย
มีทักษะชีวิต คิดก้าวไกล รู้จักใช้ รู้เหตุผล รู้พอเพียง


2. ภารกิจหลัก (Mission)

2.1 พัฒนาบุคลากรให้มีความเคารพและยึดมั่นต่อชาติ ศาสนา และจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
2.2 พัฒนาระบบบริหาร และจัดองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 พัฒนางานวิชาการทุกระดับทั้งสายสามัญ และสายวิชาชีพ มีด้านหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนการแนะแนว การวัดและการประเมินผล
2.4 พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีระเบียบ คุณธรรม และยึดมั่นในหลักเศรษฐกิจพอเพียงและในวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยและสากลตลอดจนคิดอย่างเป็นระบบ
2.5 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นหรือประกอบอาชีพได้
2.6 พัฒนาบุคลากรให้มีจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคม