ปฎิทินกิจกรรมโรงเรียน   >>ขยาย
..ประวัติโรงเรียนจิตรลดา..
พระบรมราโชบาย
 

พระบรมราโชบาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราโชบายเพื่อให้คณะครูโรงเรียนจิตรลดา ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามพระราชประสงค์ พอสรุปกระแสพระราชดำรัสได้ดังต่อไปนี้ มีพระราชประสงค์ให้ พระราชโอรสและพระราชธิดา ทรงพระอักษรร่วมกับนักเรียนอื่นซึ่งมีวิถีชีวิตที่ต่างกัน เพื่อจะได้เข้าพระทัยในสิ่งแวดล้อมและปัญหาของคนอื่น ตลอดจนทรงรู้จักวางพระองค์ได้ถูกต้อง และทรงเมตตากรุณากับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ทรงให้มีระเบียบวินัย และทรงประหยัดอดออมทั้งด้านอุปกรณ์และการแต่งพระองค์

image


ครู ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีของนักเรียนทั้งในด้านการสอนและการปฏิบัติตน ครูต้องมีสำนึกในความเป็นครู ต้องมีความยุติธรรม มีระเบียบวินัย ต้องเสียสละ ทำงานหนัก ซื่อสัตย์ มีเหตุผล มีความเมตตาและเข้าใจปัญหาของนักเรียน ขอให้ครูส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจของ นักเรียน เพื่อเป็นรากฐานของการเรียนที่ดีในอนาคตอีกทั้งฝึกฝนอบรมให้นักเรียนได้รับความรู้ตามสมควรแก่อัตภาพ มีระเบียบวินัย มีความประพฤติที่ถูกต้องในกรอบของวัฒนธรรมไทย มีความรับผิดชอบในหน้าที่ รู้จักรักษาสมบัติส่วนตัวและส่วนรวม ทำตัวให้ตรงต่อเวลา มีสมาธิในการทำงาน รู้จักทำตนให้เข้ากับส่วนรวม และครูต้องไม่ถวายสิทธิพิเศษแด่พระราชโอรสและพระราชธิดา


เอกลักษณ์ของนักเรียน มิได้ทรงเน้นแต่วิชาการอย่างเดียว คุณธรรม และความประพฤติที่ดีถือเป็นส่วนสำคัญในการอบรมนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา ให้โรงเรียน รับนักเรียน ทั่วไปโดยไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นเชื้อพระวงศ์ ทรงเปิดโอกาสให้รับนักเรียนคละกันไป ไม่ว่าจะเป็นด้านวงศ์ตระกูล พื้นฐานความรู้หรือสติปัญญา ทรงแนะนำให้ทางโรงเรียนมีการติดต่อกับ ผู้ปกครอง อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา เพื่อให้ทราบความเป็นไปและปัญหา ซึ่งเกี่ยวข้องกับนักเรียนในปกครองของตน ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด และหวังดีระหว่างครูกับผู้ปกครอง ผู้ปกครองกับนักเรียน ครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน และครูกับครู ถือเป็นหลักสำคัญและมีความหมายอย่างยิ่งสำหรับเป็นพื้นฐานในการทำงาน