ปฎิทินกิจกรรมโรงเรียน   >>ขยาย
..โรงเรียนจิตรลดา..

ผลการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
ม.6 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนจิตรลดา

 

แผนการเรียน

จำนวนนักเรียน

มหาวิทยาลัยของรัฐ

มหาวิทยาลัยเอกชน

ต่างประเทศ

คิดเป็นร้อยละ

ม.6/1 (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)

26

19

6

1

100

ม.6/2 (ภาษา-คณิตศาสตร์)

11

11

-

-

100

ม.6/2 (ภาษา-ภาษาเยอรมัน)

6

5

-

1

100

ม.6/2 (ภาษา-ภาษาญี่ปุ่น)

9

7

1

1

100

ม.6/3 (ภาษา-ภาษาจีน)

7

6

1

-

100

ม.6/3 (ภาษา-ภาษาฝรั่งเศส)

13

13

-

-

100

ม.6/3 (งานอาหาร)

1

-

1

-

100

รวมทั้งหมด

73

61

9

3

100