ปฎิทินกิจกรรมโรงเรียน   >>ขยาย
..ประวัติโรงเรียนจิตรลดา..
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (Princess Ubolratana)
 
เลขประจำพระองค์ 1 นักเรียนจิตรลดารุ่นที่ 1
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เริ่มทรงพระอักษรชั้นอนุบาล1 ณ พระที่นั่งอุดร ณ วันที่ 10 มกราคม 2498

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประทานสาส์นอำนวยพรเนื่องในโอกาสครบ 50 ปีโรงเรียนจิตรลดา
    "...เนื่องในโอกาสที่โรงเรียนจิตรลดาก่อตั้งมาครบ 50 ปี ในปีพุทธศักราช 2548 จึงเป็นที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง ที่โรงเรียนดำรงเกียรติยศยั่งยืน ทั้งหลักสูตร ด้านวิชาการทัดเทียมกับสถานศึกษาหลักที่สำคัญๆ ของประเทศ ตลอดเวลาอันยาวนาน ข้าพเจ้าเริ่มเรียนในสถานศึกษาที่โรงเรียนจิตรลดาเป็นแห่งแรก ด้วยน้ำพระราชหฤทัยเมตตาแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ก่อตั้งขึ้นเพื่อพระราชโอรส,พระราชธิดา,บุตรธิดาในพระบรมวงศานุวงศ์,ข้าราชบริพารและราษฎรมีโอกาสได้ศึกษา ข้าพเจ้าได้รับความรู้พื้นฐานในเบื้องต้น ไว้อย่างเป็นปึกแผ่นมั่นคง รู้สึกมีความภาคภูมิใจในโรงเรียนจิตรลดาอย่างยิ่ง ที่บ่มหลอมให้เข้มแข็ง ครั้งเมื่อออกไปศึกษาต่อในต่างประเทศ สามารถเรียนร่วมกับนักเรียนอื่น ได้อย่างไม่มีอุปสรรค..... คณาจารย์ที่อยู่มาพร้อมกับการก่อตั้งโรงเรียนจิตรลดาตราบจนกระทั่งปัจจุบัน ท่านยังคงเป็นหลักให้แก่โรงเรียนและนักเรียน ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์,ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ ล้วนเป็นปูชนียบุคคลที่ข้าพเจ้าระลึกไว้ในความทรงจำ ด้วยความเคารพไม่เสื่อมคลาย ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงในชาติบ้านเมือง ช่วยดลบันดาลให้โรงเรียนจิตรลดายั่งยืนต่อไป ตราบนานเท่านาน..."
ณ วันที่ 21พฤศจิกายน 2547
(นำมาจากหนังสือ โรงเรียนจิตรลดา 50 ปี )