ปฎิทินกิจกรรมโรงเรียน   >>ขยาย
..โรงเรียนจิตรลดา..

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
โรงเรียนจิตรลดา ปีการศึกษา 2558

 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ค่าเฉลี่ยโรงเรียน

ค่าเฉลี่ย สช.

ค่าเฉลี่ยประเทศ

ภาษาไทย

68.21

52.67

49.33

คณิตศาสตร์

76.51

49.20

43.47

วิทยาศาสตร์

60.22

45.97

42.59

สังคมศึกษาฯ

64.50

53.53

49.18

ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)

80.46

51.76

40.31


ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

ค่าเฉลี่ยโรงเรียน

ค่าเฉลี่ย สช.

ค่าเฉลี่ยประเทศ

ภาษาไทย

53.06

42.45

42.64

คณิตศาสตร์

57.53

33.73

32.40

วิทยาศาสตร์

52.67

38.05

37.63

สังคมศึกษาฯ

62.57

46.47

46.24

ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)

64.20

33.69

30.54


ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

ค่าเฉลี่ยโรงเรียน

ค่าเฉลี่ย สช.

ค่าเฉลี่ยประเทศ

ภาษาไทย

72.16

47.70

49.36

คณิตศาสตร์

54.44

26.68

25.59

วิทยาศาสตร์

41.51

32.91

33.40

สังคมศึกษาฯ

50.54

38.65

39.71

ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)

63.24

27.49

24.98