ปฎิทินกิจกรรมโรงเรียน   >>ขยาย
..ประวัติโรงเรียนจิตรลดา..
เป้าหมาย
 

1. บุคลากรมีความเคารพยึดมั่นต่อชาติ ศาสนา และจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
2. โรงเรียนมีระบบบริหาร จัดการองค์กร พัฒนาหลักสูตรและจัดระบบประกันคุณภาพทั้งภายในและ ภายนอกสถานศึกษา จัดหาและพัฒนาสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศตลอดจนสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผู้เรียนมีพัฒนาการทุกด้านอย่างเหมาะสมตามวัยและศักยภาพ
4. ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
5. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะกระบวนการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนการบริหารจัดการ เพื่อให้ทันต่อความก้าวหน้าของโลก 6. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญเฉพาะด้าน สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบวิชาชีพอิสระตามศักยภาพของตน
7. บุคลากรมีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและคิดสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์
8. บุคลากรเป็นผู้มีระเบียบวินัย คุณธรรม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนประเพณีอันดีงามของไทยและสากล อีกทั้งดำรงชีวิตตามหลักปรัชาญาเศรษฐกิจพอเพียง
9. บุคลากรได้รับการส่งเสริมให้ศึกษาในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
10.บุคลากรมีจิตอาสา นำความรู้ ความสามารถไปบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคมได้