Responsive Image Gallery
ครูระดับอนุบาล โรงเรียนจิตรลดา ร่วมเข้าชมนิทรรศการ “ชุมนุมนิทานไทย” จัดโดย สำนักหอสมุดแห่งชาติ ณ ห้องวชิรญาณ อาคาร 2 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 การเข้าร่วมชมนิทรรศการในครั้งนี้
เป็นการเพิ่มความรู้เรื่องพัฒนาการของนิทานไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และการนำ E-Book เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นสื่ออิเล็คทรอนิกส์ร่วมกับการเล่านิทานในรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย และได้เยี่ยมชมห้องสมุดสำหรับเด็ก หนังสือหายาก และSmart Library ด้วย