Responsive Image Gallery
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับรางวัลจากการแข่งขัน PIM Language Competition ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นายเจมส์ ไมเคิล แกมพ์เพอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Quiz Contest และ นายไกรวิน เกษร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 รางวัลชมเชยการแข่งขัน Quiz Contest
โรงเรียนจิตรลดาส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 คน เข้าร่วมการแข่งขัน PIM Language Competition ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ทั้งนี้ ผู้เข้าแข่งขันโรงเรียนจิตรลดาได้รับรางวัลจากการแข่งขันภาคภาษาอังกฤษ