Responsive Image Gallery
ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันการคิดและการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 21/2563 จัดโดย มหาวิทยาราชภัฏพระนคร ร่วมกับบริษัท เลิร์น แอนด์ เพลย์ แมธกรุ๊ป จำกัด และมูลนิธิ ดร.สมวงษ์ และพญ.เพ็ญนภา
เด็กหญิงศุภรดา จางค์ประดิษฐา ระดับ ป.1 – 2 รางวัลเหรียญทองแดง เด็กชายพบธัมม์ สังข์สุวรรณ ระดับ ป.1 – 2 รางวัลชมเชย เด็กหญิงรสริน ภักดีวงศ์ ระดับ ป.1 – 2 รางวัลชมเชย เด็กชายศุภพล สุขประดิษฐ์ ระดับ ป.3 – 4 รางวัลเหรีญทองแดง เด็กชายธนพล คูสิทธิพล ระดับ ป.3 – 4 รางวัลชมเชย