Responsive Image Gallery
ตามที่สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 และได้ประกาศผลเรียบร้อยแล้วนั้น ปรากฎว่า ด.ช.ภาม นันทเขตวงศ์ สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำเกียรติบัตร เพื่อให้ทางโรงเรียนดำเนินการมอบให้แก่นักเรียน