Responsive Image Gallery
เด็กหญิงปรียากร คงพิพิธ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563
รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 รอบสอง ระดับประเทศ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563