Responsive Image Gallery
เด็กชายภูริณัฐ เกษกุล ม.1/3 ,เด็กหญิงทิพรดา ประสงค์ ม.2/1 และเด็กชายธนกฤษ สายพันธ์ ม.3/3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมประกาศนียบัตร
และทุนการศึกษาจำนวน 2,000 บาท จากการประกวดแต่งกลอนจากภาพ ณ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563