Responsive Image Gallery
เด็กชายอาชวรรถ ชินวสุสิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 23 พฤศจิกายน 2561