Responsive Image Gallery <

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการ Study in Dunedin นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจำนวน 20 คน ได้เดินทางไปศึกษาในโรงเรียนมัธยมที่เมืองดะนีดิน ประเทศนิวซีแลนด์เป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน - 2 กรกฎาคม 2566 โดยนักเรียนจะเข้าเรียนร่วมกับนักเรียนท้องถิ่นตรมหลักสูตรของประเทศนิวซีแลนด์ ในปีนี้นักเรียนโรงเรียนจิตรลดาได้เข้าเรียนที่โรงเรียนชั้นนำ 4 แห่งของเมืองดะนีดิน ได้แก่ Trinity Catholic College Otago Girls’ High School Otago Boys’ High School และ Kaikorai Valley College นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนี้จะมีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมกับชาวต่างชาติ รวมถึงได้ใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปภัมถ์ชาวนิวซีแลนด์นับเป็นประสบการณ์ที่มีค่าแก่นักเรียนเป็นอย่างยิ่ง