Responsive Image Gallery <

คณะครูเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา งานประกันคุณภาพส่งครูเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะพาลาซโซ รัชดา เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) และระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR) เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด