Responsive Image Gallery <

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษากองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไปทัศนศึกษาประกอบการเรียนวิชาเลือกเสรี ดนตรี-นาฏศิลป์ไทย และรับฟังการบรรยาย เรื่อง“ดนตรีในพระราชพิธี” ณ กองพระราชพิธี ฝ่ายเครื่องสูงและกลองชนะ สำนักพระราชวัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทราบถึงประวัติความเป็นมาและความสำคัญในเรื่องเครื่องดนตรีที่ใช้ในพระราชพิธีต่างๆ