Responsive Image Gallery <

กิจกรรมค่ายนักวิทยาศาสตร์น้อยแดนดึกดำบรรพ์สัมพันธ์การงาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับประถมศึกษา นำนักเรียนระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 99 คน เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนจิตรลดา วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.00 – 14.30 น.ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนักเรียนได้เรียนรู้ทางด้านธรณีวิทยาจากประสบการณ์จริง และสถานการณ์จำลอง โดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน และสามารถนำความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้