Responsive Image Gallery <

กิจกรรมกีฬาสีระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565นโยบายด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ เป็นนโยบายของโรงเรียนข้อหนึ่งที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีมาตรฐานด้านสุขภาพที่สูงขึ้น กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี จึงจัดขึ้นเพื่อสนองนโยบายดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาที่ตนเองถนัด 2. เพื่อให้นักเรียนมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 3. เพื่อให้นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 4. เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคี ในการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ในการแข่งขันกีฬาสีครั้งนี้ ได้แบ่ง ครู นักเรียน ออกเป็น 4 สี ด้วยกัน ได้แก่ สีเขียว สีแสด สีม่วง และสีชมพู นักเรียนโดยเฉลี่ยสีละ 147 คน ครูสีละ 15 คน และกรรมการกลาง 18 คน ประเภทของกีฬา กีฬานักเรียนมี 6 ประเภท ได้แก่ ฮูลาฮูป ฟุตซอล แชร์บอล เทเบิลเทนนิส หมากกระดาน และกีฬาชักเย่อ ซึ่งได้ทำการแข่งขันเก็บคะแนนมาตั้งแต่เริ่มภาคเรียนที่ 2 และในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ผศ.ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้จัดการและผู้อำนวยการ โรงเรียนจิตรลดา ได้เป็นประธานในพิธีปิดกีฬาสี ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 สรุปอันดับเหรียญรางวัล ประจำปีการศึกษา 2565 ดังนี้ อันดับที่ 1 สีเขียว ได้ 8 เหรียญทอง, 5 เหรียญเงิน, 8 เหรียญทองแดง อันดับที่ 2 สีแสด ได้ 7 เหรียญทอง, 6 เหรียญเงิน, 4 เหรียญทองแดง อันดับที่ 3 สีชมพู ได้ 5 เหรียญทอง, 3 เหรียญเงิน, 6 เหรียญทองแดง อันดับที่ 4 สีม่วง ได้ 2 เหรียญทอง, 8 เหรียญเงิน, 6 เหรียญทองแดง