Responsive Image Gallery <

กิจกรรม จาริกวัด จารึกธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.30 น. - 11.30 น. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปร่วมกิจกรรมจาริกวัด - จารึกธรรม ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร โดยนักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามฐานต่างๆ ซึ่งพระอาจารย์ประจำวัดเป็นพระวิทยากร และมีตัวแทนผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 25 รูป