Responsive Image Gallery <

กิจกรรมทัศนศึกษา​ ณ​ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้มิวเซียมสยามระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์ การเรียนรู้มิวเซียมสยาม​ โดยนักเรียนได้เข้าชมและรับฟังการบรรยาย​เกี่ยวกับสัญลักษณ์และเอกลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง จากการศึกษาดูงาน ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ และเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนักเรียน