Responsive Image Gallery <

กิจกรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษาพระบรมมหาราชวังในวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ.2566 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ไปทัศนศึกษาพระบรมมหาราชวัง เพื่อได้รับความรู้ ความเข้าใจ จากแหล่งเรียนรู้อันควรค่าแก่การศึกษา ในหัวข้ออาณาจักรไทยสมัยรัตนโกสินทร์