Responsive Image Gallery <

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมนำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ในการประชุมวิชาการ Thailand-Japan Student ICT Fair 2022 (TJ-SIF2022) ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักเรียนเข้าร่วมนำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ในการประชุมวิชาการ Thailand-Japan Student ICT Fair 2022 (TJ-SIF2022) ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ในวันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2565 เพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถพิเศษด้านวิชาการและ ICT ร่วมกับสถาบันชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น นักเรียนที่เข้าร่วมนำเสนอโครงงาน ได้แก่ นายจตุรพัฒน์ หรูธนะวุฒิ ม.5/1 และนายธนกฤษ สายพันธ์ ม.6/2 มีครูอรรถพล หล่อพันธุ์ เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน โดยนำเสนอโครงงานเรื่อง AI-Assisted Facial Exercise Software เป็นโครงงานเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมแนะนำการบริหารกล้ามเนื้อใบหน้าให้ถูกวิธี โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ กลุ่ม Facial Landmark Detection หรือกระบวนการจับจุดแลนมาร์คตำแหน่งอวัยวะบนใบหน้า นอกจากนี้นักเรียนยังได้เข้ารับฟังการบรรยายและฝึกปฏิบัติการทักษะทางด้าน ICT จากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับเพื่อนต่างโรงเรียนและเพื่อนนักเรียนจากประเทศญี่ปุ่นตลอดระยะเวลา 4 วันที่เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย