Responsive Image Gallery <

ชมโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันพุธที่ ๒ และ พฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โรงเรียนจิตรลดาได้นํานักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๔-๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ชมโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งโขน เรื่องรามเกียรติ์ในปีนี้ ได้กําหนดการแสดงใน ตอน “สะกดทัพ” โดยในปีนี้ ด.ช.วรวิชญ์ โรหิตาจล นักเรียนจิตรลดาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับบท มัจฉานุ อีกด้วย