Responsive Image Gallery <

กิจกรรมเลือกตั้งกรรมการนักเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2565 ฝ่ายกิจการนักเรียนระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมเลือกตั้งกรรมการนักเรียน ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น เพื่อ เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ในการเลือกตั้ง ตามวิถีประชาธิปไตย เพื่อปลูกฝังหลักการประชาธิปไตยให้แก่นักเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID19 กิจกรรมนี้จึงจัดขึ้นทั้งแบบ Onsite และ Online

ผลการเลือกตั้งกรรมการนักเรียนระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565

กรรมการนักเรียนชาย : พรรค CD Smart Society เบอร์ 1

ประธานนักเรียนชาย : ด.ช.มหัศพัฒ สุขการค้า

กรรมการนักเรียนหญิง : พรรค CD Magical เบอร์ 5

ประธานนักเรียนหญิง : ด.ญ.ภัสนันท์ บุญญสถิต