Responsive Image Gallery

งานปิดภาคปีการศึกษา 2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานประกาศนียบัตรและรางวัลแก่นักเรียน ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2562 แก่นักเรียนโรงเรียนจิตรลดา และนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา สาขาวิชาชีพ ณ ศาลาผกาภิรมย์ โรงเรียนจิตรลดา วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563