Responsive Image Gallery

อบรม "การผลิตสื่อการสอนภาษาไทย ด้วยศิลปะประดิษฐ์" ระดับอนุบาล โรงเรียนจิตรลดา ได้จัดอบรม เรื่อง "การผลิตสื่อการสอนภาษาไทย ด้วยศิลปะประดิษฐ์" โดยมีครูดวงใจ วรรณสังข์ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ให้แก่ครูระดับอนุบาล เพื่อให้ครูได้พัฒนาทักษะการผลิตสื่อการสอน สำหรับใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปต่อยอดพัฒนาสื่อในเนื้อหาต่างๆอย่างหลากหลายมากขึ้น