Responsive Image Gallery

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม “ความดีที่ฉันทำ” กิจกรรมรณรงค์ให้นักเรียนทำความดี โดยคณะกรรมการนักเรียนหญิง ปีการศึกษา 2563 จัดขึ้นระหว่าง 12-30 ตุลาคม 2563 โดยให้นักเรียนที่ทำความดีบันทึกความดีลงใน “กล่องความดี” กิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นจำนวนมาก นับเป็นกิจกรรมที่ดีที่คณะกรรมการนักเรียนได้ริเริ่มทำไว้อีกกิจกรรมหนึ่ง