Responsive Image Gallery

วันแสดงผลงานกิจกรรมชุมนุม งานวันแสดงผลงานกิจกรรมชุมนุม จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-15.40 น. ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดจากการสร้างสรรค์และออกแบบกิจกรรมของผู้เรียนตามความสมัครใจ ผู้เรียนร่วมกันทำงานเป็นทีม ช่วยคิด ทำและแก้ปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิด ได้รับประสบการณ์ตรงเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยผ่านกิจกรรมที่ผู้เรียนสนใจ และสร้างความสนุกสนาน ท้าทาย และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เหมาะสม

วันแสดงผลงานกิจกรรมชุมนุม เป็นวันที่นักเรียนได้แสดงผลงานที่นักเรียนเลือกและเรียนกิจกรรมชุมนุมเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. กิจกรรมแสดงความสามารถ ร้องเพลง รำไทย โขน เต้น และเล่นดนตรี : ชุมนุมการแสดง ชุมนุมอูคูเลเล่
2. กิจกรรมสาธิตประดิษฐ์ผลงาน : ชุมนุมประดิษฐ์ ชุมนุมร้อยดอกไม้
3. กิจกรรมสาธิตทำอาหารเหมาะสมกับวัย : ชุมนุมอาหาร
4. กิจกรรมสาธิตทักษะกีฬา : ชุมนุมแชร์บอล ชุมนุมฟุตบอล
5. กิจกรรมสาธิตฝึกสมองสร้างปัญญา : ชุมนุมบอร์ดเกม ชุมนุมหมากกระดาน
6. กิจกรรมสาธิตฝึกสร้างความมั่นใจ : ชุมนุมพิธีกร ชุมนุมดรัมเมเยอร์
7. กิจขกรรมสาธิตฝึกจิตให้อาสา : ชุมนุมจิตอาสา
8. กิจรรมฝึกตนบำเพ็ญประโยชน์ : ชุมนุมกองร้อยพิเศษ