Responsive Image Gallery

ค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ในวันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 116 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการ


คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม... >>>