Responsive Image Gallery

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2562 ศูนย์ภาคกลาง สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (อพวช.) ได้จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2562 ศูนย์ภาคกลาง เนื่องในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในการนี้โรงเรียนจิตรลดาได้ส่งโครงงานวิทยาศาสตร์ 1 โครงงาน สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง “การตรวจสอบสารฟอกขาวปนเปื้อนในถั่วงอกด้วยจมูกอิเล็กทรอนิกส์” วัตถุประสงค์ของโครงงาน เพื่อพัฒนาวิธีการตรวจสอบสารฟอกขาวปนเปื้อนในถั่วงอกด้วยเครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะมีการทดสอบประสิทธิภาพการตอบสนองของเครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์ต่อสารโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ปนเปื้อนในถั่วงงอก การสร้างฐานข้อมูลของเครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบสารโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ปนเปื้อนในถั่วงงอก ในท้องตลาด และการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการวิเคราะห์โดยเครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์ กับชุดทดสอบตามท้องตลาด โดยมีนักเรียนจำนวน 3 คน ได้แก่ นายภวิล สิริสิง นายกริณ วิเศษกุล และนายเจษฎา ปโกฏิประภา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้นจำนวน 40 โครงงาน จากศูนย์ภาคกลาง