Responsive Image Gallery

ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) ร่วมกับสถาบันการศึกษาในเมืองดะนีดิน ประเทศนิวซีแลนด์วันที่ 8 ถึง 14 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา พร้อมด้วย ดร. อัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการศึกษา ณ เมืองดะนีดิน ประเทศนิวซีแลนด์ และสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการศึกษาร่วมกับ Mr. John Christie ผู้อำนวยการ Enterprise Dunedin ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการศึกษาของเมืองดะนีดินส์ ประเทศนิวซีแลนด์นอกจากนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาและรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยังได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างโรงเรียนจิตรลดาและโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง กับสถาบันการศึกษาในเมืองดะนีดิน ซึ่งประกอบด้วย Bayfield High School, Kavanagh College, Otago Boy’s High School, Otago Girls’ High School, Queen’s High School และ Taieri College การสร้างความร่วมมือทางการศึกษาครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยพัฒนาระบบการศึกษาในอนาคต เช่น การจัดโครงการแลกเปลี่ยนสำหรับนักเรียนและครู และการจัดกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา