Responsive Image Gallery

กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมโรงเรียนจิตรลดา-สาธิตปักกิ่งในวันที่ 22 มีนาคม - 4 เมษายน พ.ศ.2562 นักเรียนโรงเรียนจิตรลดาได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมโรงเรียนจิตรลดา-สาธิตปักกิ่ง ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์และความรู้มากมายผ่านกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและการเยี่ยมชมสถานที่สำคัญ รวมทั้งได้พัฒนาทักษะภาษาจีนโดยเจ้าของภาษา ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมจีน อาทิเช่น ร่วมชั้นเรียนกับเพื่อนชาวจีน เรียนตัดกระดาษ เรียนเครื่องดนตรีโบราณประเภทดีดของจีน(กู่เจิง กู่ฉิน) เรียนวาดภาพ เรียนฟลอร์บอล เรียนระบำจีน ชมละครงิ้ว เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งกรุงปักกิ่ง เช่น จตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้าม หอสักการะฟ้าเทียนถาน กำแพงเมืองจีนด่านปาต๋าหลิ่ง พระราชวังฤดูร้อน พิพิธภัณฑ์แห่งกรุงปักกิ่ง สวนสัตว์ พิพิธภัณฑ์กั๋วจึเจียน วัดขงจื่อ วัดลามะ เป็นต้น ทั้งนี้นักเรียนยังได้เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่กับครอบครัวเพื่อนชาวจีน และยังได้ยกระดับความรู้ทางด้านภาษาจีนอีกด้วย