Responsive Image Gallery

โครงการ Rits Global Summit 2019โรงเรียนจิตรลดา ระดับมัธยมศึกษา ได้คัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 3 คน เพื่อร่วมเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวัฒนธรรมกับนักเรียนจาก 11 ประเทศทั่วโลก (14 โรงเรียน) ได้แก่ ประเทศอินโดนิเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศไต้หวัน ประเทศอังกฤษ ประเทศสเปน ประเทศฝรั่งเศส ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเคนยา ประเทศจอร์แดน รวมไปถึงประเทศไทย ในโครงการชื่อ RITS GLOBAL SUMMIT 2019 (RGS) ณ โรงเรียน RITSUMEIKAN JUNIOR HIGH SCHOOL เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 4 - 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 กิจกรรมที่ได้เข้าร่วม มีดังนี้ • เรียนรู้วัฒนธรรมการใช้ชีวิตกับครอบครัวญี่ปุ่น • เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของครูญี่ปุ่นและครูนานาชาติจากหลากหลายประเทศ • ทัศนศึกษาที่ ARASHIYAMA และ FUSHIMI INARI SHRINE • เรียนรู้ สนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และทำวีดิโอเกี่ยวกับ SDGs (Sustainable Development Goals) เพื่อนำไปประยุกต์ใช้และร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาตามกรอบของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้สำเร็จภายในปี พ.ศ.2573 • ร่วมเข้าประกวดและนำเสนอโปสเตอร์ท่องเที่ยว • จัดทำบูทแสดงวัฒนธรรมไทยให้นักเรียนญี่ปุ่นและนักเรียนนานาชาติ • การแสดงนาฏศิลป์ ชุดตาลีกีปัส • ครูที่เดินทางไปดูแลนักเรียนในครั้งนี้ ได้จัดการเรียนการสอนด้านวัฒนธรรมไทย แก่นักเรียนญี่ปุ่นและนักเรียนต่างชาติที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมจาก 11 ประเทศ


คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม... >>>