Responsive Image Gallery

กิจกรรมจาริกวัด-จารึกธรรม ป.6วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 – 15.00 น. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปร่วมกิจกรรมจาริกวัด-จารึกธรรม ณ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมจาริกวัด- จารึกธรรมให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาทุกระดับ โดยมีจุดประสงค์คือ...

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เห็นความสำคัญของวัด
และได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงสืบต่อไป
2. เพื่อให้นักเรียนนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปพัฒนาตนเองในการดำเนินชีวิต
ซึ่งการจัดกิจกรรมได้แบ่งเป็นฐาน ในแต่ละฐานได้ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจริง
โดยผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการจัดถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม... >>>