Responsive Image Gallery

กิจกรรมชมวัดฟังธรรมระดับอนุบาล 2 ได้จัดกิจกรรมชมวัดฟังธรรมขึ้น เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 โดยได้นำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนาจากประสบการณ์ตรง นักเรียนได้ถวายสังฆทานร่วมกัน ในการนี้พระธรรมปัญญาบดี ท่านเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ ยุวราชรังสฤษฎิ์ ได้เทศน์ให้นักเรียน ครู และพนักงานฟัง หลังจากนั้นนักเรียนเดินชมสถานที่ต่างๆภายในวัดโดยมีพระสงฆ์ประจำแต่ละกลุ่มนำชมและเล่าเรื่องต่างๆให้นักเรียนฟัง


คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม... >>>