Responsive Image Gallery

กิจกรรมวันลอยกระทงวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ระดับอนุบาลได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทงขึ้น เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้นักเรียนและครูสวมชุดผ้าไทยมาร่วมกิจกรรม นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวันลอยกระทง กระทงแบบต่างๆ ฟังการเดี่ยวขิมเพลงลอยกระทง โดยนักเรียนชั้นอนุบาล 2/3 และให้รำวงเพลงลอยกระทงร่วมกันทั้งระดับชั้นอนุบาล 1 อนุบาล 2 และอนุบาล 3 ทั้งนี้นักเรียนทุกคนได้ประดิษฐ์กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติด้วย


คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม... >>>