Responsive Image Gallery

ค่ายคณิตศาสตร์ (Math Day) เพื่อโรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาได้ดำเนินการจัดค่ายคณิตศาสตร์ “Math Day” โรงเรียนจิตรลดาเพื่อโรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการของโครงการรางวัลบัณณาสสมโภชระยะที่ 4 ณ โรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยฐานต่างๆ ทั้งในภาคเช้าและภาคบ่าย โดยมีความสอดคล้องกับเนื้อหาในวิชาคณิตศาสตร์เช่น กิจกรรมวิ่งเปี้ยวคณิตศาสตร์ กิจกรรม The Tower กิจกรรมฐาน กิจกรรม Math Fair และกิจกรรมแลกของรางวัล