Responsive Image Gallery

กิจกรรมพี่ดูแลน้องงานแนะแนว ฝ่ายกิจการนักเรียน ระดับประถมศึกษา ได้จัดกิจกรรมพี่ดูแลน้อง ซึ่งเป็นกิจกรรมระหว่างนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ๖ กับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ รู้สึกเกิดความอบอุ่นใจและมีความพร้อมในการเรียนระดับชั้นประถมศึกษามากขึ้น โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ๖ ช่วยดูแลในการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น พี่สอนน้องออม พี่สอนน้องไหว้ผู้ใหญ่ พี่สอนน้องจดการบ้าน พี่สอนน้องไหว้ กีฬาฮาเฮ เป็นต้นกิจกรรม แรกพบ “พี่รหัส – น้องรหัส" วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 กิจกรรม "พี่สอนน้องออม" วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 กิจกรรม "พี่สอนน้องจดการบ้าน" วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม... >>>