Responsive Image Gallery

งานการสื่อสาร ระดับอนุบาลงานการสื่อสาร ระดับอนุบาล ได้นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2-3 ร่วมกิจกรรมเขียนและส่งไปรษณียบัตร ณ ที่ทำการไปรษณีย์จิตรลดา 10303 ภายในพระราชวังดุสิต สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อเป็นการเพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน ในหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง “การติดต่อสื่อสาร” ซึ่งกิจกรรมนี้ทำให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการติดต่อสื่อสารทางไปรษณีย์ในรูปแบบต่างๆ
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม... >>>