Responsive Image Gallery

ค่ายวิทยาศาสตร์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ศึกษาเกี่ยวกับโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เกี๋ยวกับการบำบัดน้ำเสียขั้นต้น ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำ
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมต่างๆ... >>>