กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

วิชาภาษาฝรั่งเศส 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เปิดสอนเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับกลาง

และให้นักเรียนสามารถนำภาษาฝรั่งเศสไปใช้ในถานการณ์ต่างๆได้ ในระดับ basic sentences and essential

vocabulary in dialy life