Responsive Image Gallery

พิธีมอบป้ายครอบครัวพอเพียงวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 ผู้จัดการและผู้อำนวยการเป็นประธานรับมอบป้ายรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น จากมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ในโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษา ที่มี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นประธานโครงการ