Responsive Image Gallery

สอบแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 โรงเรียนจิตรลดาได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมสอบแข่งวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีระดับชั้นมัํธยมศึกษาตอนต้น ทีมโรงเรียนจิตรลดาได้รางวัลผ่านเกณฑ์วิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ (ลำดับที่ 51-100 ) โรงเรียนจิตรลดาได้ ลำดับที่ 77 จาก 324