Responsive Image Gallery
อบรม “การส่งเสริมพัฒนาการและปรับพฤติกรรมเด็กในชั้นเรียน” ระดับอนุบาล โรงเรียนจิตรลดา ได้จัดอบรม เรื่อง “การส่งเสริมพัฒนาการและการปรับพฤติกรรม เด็กในชั้นเรียน” ร่วมกับคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก จากกองกุมารเวชกรรม
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยมีวิทยากร 3 คน คือ ผศ. พ.อ.หญิง ชาคริยา ธีรเนตร พ.อ.หญิง วิรงรอง อรัญนารถ และ พญ. ฐิติกาญจน์ เลาหสุรโยธิน เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 แก่ครูระดับอนุบาล เพื่อให้ความรู้ด้านพัฒนาการเด็ก ฝึกฝนการวิเคราะห์และจัดการพฤติกรรม ชี้แนะแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการ และจัดการพฤติกรรมเด็กในชั้นเรียนอย่างเหมาะสม