Responsive Image Gallery
ครูระดับอนุบาลและประถมศึกษา โรงเรียนจิตรลดา เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยาการคำนวณ” (Unplugged Computing Science) จัดโดย โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ณ อาคาร นานมีบุ๊คส์ เฮาส์ สุขุมวิท 31 (สวัสดี) เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 การอบรมในครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียน Programming
เน้นให้เด็กมีทักษะการคิดเชิงคำนวณการวางแผน การคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน เป็นการนำความรู้ด้านวิทยาการคำนวณเข้ามาสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนเช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ผ่านกิจกรรมและเกมการศึกษาต่างๆ