Responsive Image Gallery

การอบรมเชิงปฏิบัติการ สอนเด็กปฐมวัยแบบ Active Learning

ครูระดับอนุบาลได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ สอนเด็กปฐมวัยแบบ Active Learning หัวใจคือ “การบูรณาการ” เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-15.30 น. ณ อาคารนานมีบุ๊คส์เฮ้าส์ โดยครูจะนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เพื่อฝึกนักเรียนให้มีทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหาผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ มีพัฒนาการทุกด้านอย่างเหมาะสมและเต็มตามศักยภาพ