Responsive Image Gallery
ครูระดับอนุบาลได้เข้าร่วมการอบรม EDUCA 2019 : The Annual Congress for Teacher Professional Development ณ อาคารอิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 หัวข้อการอบรมได้แก่

1. การสอนบูรณาการบนฐานสมรรถนะที่โรงเรียนแนวคิดใหม่ จ.ฉะเชิงเทรา
2.PBL ผ่าน PLC : แนวทางปฏิบัติสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติและค่านิยมร่วม 4 ประการ
3.การออกแบบการจัดการเรียนรู้ พัฒนานวัตกรรมทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ใน ศตวรรษที่ 21
4.Technology –enhanced Learning : เทคนิคการใช้เทคโนโลยี เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียน
5.สมรรถนะครูที่จำเป็นสำหรับชั้นเรียนในอนาคต
6.From Learners to Actors : Enhancing Active Learning through Performing Arts
7.ปฏิรูปการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในชั้นเรียนประถมศึกษาผ่านการบูรณาการ
8.การทำ Floor Time สำหรับเด็กพิเศษ
9.การสอนดนตรีสำหรับเด็กพิเศษ
10.การสอนทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 การออกแบบลำดับการสอน (Flow of Lesson)
11.สร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักธรรมและเทคโนโลยี ทั้งนี้ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมทั้งหมด ครูระดับอนุบาลจะนำมาปรับใช้ในการจัดการเรียน การสอนในภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 นี้ต่อไป